Inte bara attraktionslagen

Det har pratats mycket och länge om – och är väldigt populärt med – attraktionslagen men den är inget modernt påfund och dessutom bara en av flera grundläggande metafysiska eller universella lagar och principer som styr skapelseprocessen i universum från makro till mikro och på alla nivåer, fysiskt, mentalt och andligt.

De här lagarna har alltid varit i funktion, precis som gravitationslagen var det långt innan någon förstod och kunde uttrycka den i ord eller som en formel – men det är genom att vara medveten om, förstå och applicera lagarna och principerna som kan vi maximera vår förmåga att skapa, realisera och manifestera ett liv i harmonin med vår innersta natur istället för att vara offer för omständigheter som verkar vara bortom vår kontroll.

Alla andliga mästare och lärare har försökt att förmedla detta på sitt speciella sätt – beroende på tidsepok och kultur kan språket variera, men i grund och botten är det samma saker eller förhållanden som beskrivs. En blomma är en blomma är en blomma oavsett vad vi kallar den.

Hur många dessa metafysiska och universella lagar är varierar beroende på vem man frågar men här följer en sammanfattande genomgång av några av de viktigaste av dem.

♦ Lagen om att allt är ett (Law of Oneness)

Denna lag är grundläggande för alla andra.

Allt är ett och står i relation till allting annat. På den fysiska nivån ser det ut som om universum består av en samling separata kroppar eller föremål, men på en högre och djupare nivå avslöjar vetenskapen idag det som mystiker, schamaner, andliga mästare och andra visa män och kvinnor vetat i alla tider – energimässigt hör alltihop ihop och är i grund och botten förenat.

Att “allt är ett” är alltså inte bara en religiös, filosofisk eller andlig tanke och föreställning, utan även bevisat med den forskning som kommit att kallas kvantfysik och vars rön är så överväldigande entydiga att det måste betecknas som ett fullständigt paradigmskifte.

Med paradigm menas en förklaringsmodell av hur världen fungerar som genomsyrar och utgör grunden för den gemensamma världsbilden. Tidigare paradigmskiften är t.ex. när vi insåg att solen inte kretsade kring jorden eller att planeten inte är platt.

Paradigmskiftet som springer ur kvantfysiken handlar i grunden om insikten att allt är information och energi och på den mest elementära nivån är just ETT – där alltets minsta beståndsdelar uppträder antingen som vågor eller partiklar.

Man kan säga att vågorna står för potential och partiklar för det manifesta och i detta sammanhang kan också det som kallas observationseffekten nämnas: det framkom vid experiment att när någon bevittnade ett experimentet uppträdde samma energi som partiklar men när experimentet dokumenterades utan mänsklig översyn uppträdde samma energi som vågor. Observatören hade alltså en effekt på det som observerades.

Man kan tänka på den här grundläggande “energisoppan” som ett hav av ännu ej manifesterade möjligheter och att vi och allting annat som har och tar form är vågor eller krusningar på ytan som uppstår och sedan försvinner och förenar sig med det stora havet igen när de svallat ut.

Detta betyder också att varje tanke, varje ord och varje handling vi har påverkar och står i relation till helheten och allting annat.

Implikationerna av detta är oändliga och kan förhoppningsvis leda mänskligheten in på rätt banor igen efter att i princip ha slitit sönder den här jorden i brist på och förlorad medvetenhet om att allt hör ihop – och i grund och botten är det det enda problem vi har både som individer och kollektiv: att vi tror vi är separerade – från varandra, från naturen och källan/vårt ursprung.

Denna lag eller princip kallas även “Principle of Mind” och är en av de sju så kallade hermetiska principerna så som de nedtecknas i Kybalion, en skrift som sägs sammanfatta essensen av den grekiska guden Hermes Trismegisttus lära och som är en av hörnstenarna i den andliga filosofiska tanketraditionen som kallas “New Thought – Ancient Wisdom” ur vilken hela det moderna “positiva tänkandet” härstammar.

“Mind” är ett till svenskan svåröversatt begrepp men avser i det här sammanhanget det som kan sägas vara en kombination av intelligens & kreativt medvetande – det en del kallar “Gud” eller den ytterst orsaken – det finns många namn.

♦ Korrespondenslagen (Law of Correspondence)

De principer och lagar som förklarar den fysiska verkligheten – energi, ljus, vibration och rörelse – har sin motsvarighet i den metafysiska verkligheten – det finns med andra ord en harmoni, överensstämmelse och korrespondens mellan den fysiska, mentala och andliga verkligheten.

Detta hänger ihop med att allt är ett och att det i sanning inte finns någon separation – samma mönster kommer till uttryck på alla nivåer av existensen, från den minsta partikeln till den största planeter och i alla galaxer.

Så som i himlen, så ock på jorden – så som ovan, så nedan – och så som inuti så ock i det yttre. De tankar och bilder som vi underhåller i vårt medvetande och i vårt undermedvetna manifesterar sig i någon form i vår yttre verklighet – den yttre verkligheten är en spegelbild av vår inre.

Är den andra av de sju hermetiska principerna.

♦ Vibrationslagen (Law of Vibration)

Attraktionslagen har sin direkta grund i bl a denna lag – allting i universum har sin egen unika oavbrutna och ständiga rörelse, hastighet, vibration och frekvens – varje atom och varje partikel – varje tanke, varje ljud, varje ting.

Allt som existerar oavsett om det är synligt för blotta ögat eller inte, är i sin renaste och mest grundläggande form information och energi som resonerar och existerar som vibrerande frekvenser eller mönster.

De tankar, känslor och de handlingar vi väljer har således sina egna särskilda vibrationer som skapar resonanser med vad det än är som som har identisk frekvens.

Är den tredje av de sju hermetiska principerna.

♦ Polaritetslagen (Law of Polarity)

Allt som manifesteras i universum har sin motsats – polariseras – på ett kontinuum. Svart och vitt, högt och lågt, yin och yang. Dessa motsatser är identiska i sin natur men existerar i olika grad, som till exempel varmt och kallt – och det är samma sak med ande (spirit) och materia (matter). Man kan använda liknelsen med vatten som både kan frysa till is och koka och bli ånga.

Alla extrema uttryck möts i mitten, skalan är alltid glidande. Någonstans möter “mer” “mindre” så att säga, eller “mycket” “litet”.

Det här uttrycker sig ofta som som dualitet på det fysiska och det mentala planet men på det andliga planet – där ALLT ÄR ETT – ryms alltid både ock: Gud (anden) står över motsatserna (God is Above the Opposites) som det står i den hinduiska skriften Bhagavad-Gita.

Genom att veta detta och fokusera på det som är bra även när det ser ut att vara dåligt kan vi höja oss över – transformera – denna lag – det är detta alkemi handlar om.

Är den fjärde av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om femininum & maskulinum (Law of Gender)

Uppdelningen i manligt och kvinnligt är principer som styr skapelseprocessen, från begynnelsen in i evigheten. Båda delarna behövs för att någonting ska bli till. Könet är ett uttryck för detta i naturen men det gäller på alla nivåer.

Alla och allting innehåller alltså både manliga och kvinnliga egenskaper. De kvinnliga uttrycker sig som bl a kärlek, tålamod, intuition och ömsinthet och de manliga bl a som energi, självrådighet, logik och intellekt.

Varje kvinna bär således inom sig manliga egenskaper som kan komma mer eller mindre till uttryck och varje man kvinnliga på motsvarade sätt.

Är den femte av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om rytm (Law of Rhythm)

Allting vibrerar i en särskild rytm och det är dessa rytmer som ligger till grunden för den cykliska naturen i vår tillvaro – solens gång, tidvattnets ebb och flod, årstidernas växlingar, konjunkturen som går upp och ner – allt fungerar i ett (matematiskt) mönster och/eller består av olika men återkommande utvecklingsstadier.

Allting stiger och sjunker, växer eller krymper, pendlar från det ena till det andra och på något plan och förr eller senare alltid lika mycket åt ena hållet som åt andra i en evig dans.

När saker och ting verkar gå åt skogen kan det vara bra att hålla detta i minnet för att undvika att bli negativ – eftersom det förr eller senare vänder åt andra hållet.

Är den sjätte av de sju hermetiska principerna.

♦ Lagen om orsak och verkan (Law of Cause and Effect)

Ingenting i universum sker av en slump eller i strid med de universella lagarna och principerna och varje aktion resulterar i en motsvarande reaktion. Detta gäller även tankar och känslor. Vi skördar helt enkelt det vi sår  – vilket inte alltid är helt uppenbart för oss eftersom orsakssammanhanget inte alltid är helt tydligt. Detta har att göra med att det på det fysiska och det mentala planet oftast sker en viss tidsfördröjning mellan orsak och verkan, vilket å andra sidan inte är fallet på det andliga planet där effekten är omedelbar.

Varje tanke och varje känsla sätter någonting i rörelse, skapar en effekt. Om du tänker en tanke bara en gång är det försumbart, men tänker du samma tanke om och om igen så är sannolikheten stor att den förr eller senate kommer manifestera sig. Detta gäller inte bara medvetna tankar utan också omedvetna.

Den som vill bemästra sitt eget öde behöver därför i första hand – och många gånger i grund och botten endast – bemästra sig själv.

Är den sjunde av de sju hermetiska principerna.

♦ Attraktionslagen (Law of Attraction)

Våra tankar, känslor ord och handlingar skapar energier som attraherar likartade energier i enlighet med andra metafysiska lagar.  Det betyder att du behöver matcha din egen energi med det du vill attrahera och det handlar om att göra det helt och fullt och inte bara på ytan – det räcker således inte med att gå runt och tänka positiva eller fokuserade tankar lite då och då och resten av tiden vara negativ eller låta hjärnan löpa amok.

En annan viktig aspekt handlar om att vi har ett undermedvetet som kan ha en helt annan uppfattning eller tanke än vi underhåller medvetet.

Detta kan vara värt att hålla i minnet för de som säger att det inte fungerar med att “vara positiv” eller att att affirmationer “inte hjälper”.

♦ Kompensationslagen (Law of Compensation)

Denna lag liknar attraktionslagen men med ett fokus på idén att det du attraherar visserligen kan komma till dig i samma utsträckning som den insats du gjort men inte nödvändigtvis i samma form.

Man kan också kalla den för lagen om orsak och verkan i ett nötskal och i relation till det praktiska livet för att den handlar om hur vi blir belönade för våra känslor, tankar, ord och handlingar i form av gåvor, vänskap och andra välsignelser – och det behöver inte vara direkt utan kan mycket väl vara indirekt – vi får inte alltid tack av den vi har hjälpt eller från samma håll dit vi riktat våra ansträngningar så att säga.

Men på något sätt kommer allt vi är och gör alltid tillbaka till oss förr eller senare och i motsvarande magnitud även om det kan vara svårt att se och förstå sambandet ibland eftersom det inte är helt uppenbart vid en första påsyn.

♦ Lagen om ständig energiomvandling (Law of Perpetual Transmutation of energy)

Energi kan inte förstöras eller förintas, bara ändra form.

Högre energier förtar och förvandlar lägre energier. Genom att förstå de lagar och principer som styr energin och sedan arbeta med och tillämpa dem kan man förändra och transformera sitt liv och sina omständigheter.

♦ Lagen om handling (Law of Action)

Det krävs handling för att saker och ting ska hända. Någonting manifesteras när vi agerar – men denna aktion behöver inte vara fysisk, det kan också handla om “inre arbete” – det vi väljer att göra i vår inre verklighet. Med andra ord så kan att meditera också vara att agera så att säga.

Vi kan använda oss av det för att handla på sätt som backar upp våra drömmar, tankar, ord och känslor.

♦ Relativitetslagen (Law of Relativity)

“Allt är relativt – det är det enda som är sant” sjöng proggbandet Hoola Bandola Band på sjuttiotalet – och det ligger sanning i det.

I praktiken betyder det att det som kan vara stort för en kan vara litet för en annan, det som kan vara svårt för någon kan vara en baggis för nästa person.

Det betyder också att ingenting är bra eller dåligt i sig självt utan enbart då vi jämför det med någonting annat. Du kanske tycker att du har det knapert men det är för att du jämför dig med någon som har det bättre ekonomiskt än du medan du i förhållande till någon annan kan vara rik. För någon kan en finne på näsan vara en katastrof, men vid jämförelse att förlora en kroppsdel bleknar genast den dramatiken.

Alla möter utmaningar. Dessa är till för att övervinnas och leder i processen till utveckling – vilket i sin tur kan leda till ökad medvetenhet och upplysning. Vi får utmaningar på den nivå vi är och med vilka vi har motsvarande förmåga att klara av dem.

Jag hoppas att detta ska ha gett en överblick. Det finns som sagt fler universella lagar än de  jag nämner här för olika aspekter av skapelsen men de här ska vara de viktigaste. 

4 Comments
 • Johanna
  Posted at 06:56h, 15 September Reply

  Tack snälla ! Så bra text, uppskattar att lära mig o få ta del av detta.
  All kärlek // Johanna

  • Lady Casha
   Posted at 20:14h, 16 September Reply

   Tack Johanna! All kärlek/Lady Casha

 • Frida
  Posted at 13:08h, 17 September Reply

  Wow vilken text, den kom som på beställning. Behövde den verkligen. Du är så vass, underbar och fylld med vansinnigt mycket kärlek. Tack för all hjälp. Tar sakta små steg emot förståelsen för egot, själen och alla dessa lagar. Allt i kärlek KRAM Frida

  • Lady Casha
   Posted at 20:00h, 17 September Reply

   Tack Frida, det värmer. Kram.

Post A Comment